03
Jul

Hur skyddar vi valet 2018?

Plats: Wisby Strand, Strandvägen 4

Datum och tid; -

Hur kan vi avslöja påverkanskampanjer, hur ser de ut och vad gör vi åt dem? Hur ska vi agera för att hålla fria och hemliga val och var går gränsen för när information övergår till propaganda? Och inte minst: hur skyddar vi oss mot otillbörlig påverkan?

Inför det svenska valet i höst pågår ett omfattande arbete hos myndigheterna för att kartlägga riskerna och förbereda oss på om det som hänt i valen i bl a USA, Frankrike och Tyskland de senaste åren också skulle hända här.

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI in till ett seminarium för att diskutera hoten mot höstens val tillsammans med experter, myndighetsföreträdare och ledarskribenter.

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

13:15 Välkomstord
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

13:20 Inledningstal
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13:35 Experterna: Hur ser hotet ut?
Peter Pomerantsev, journalist, författare och tv-producent
Magnus Sahlgren, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Katarina Tracz, chef Tankesmedjan Frivärld
 
14:05 Beslutsfattarna: Det här gör vi
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Charlotte von Essen, biträdande chef Säkerhetspolisen, Säpo
Kristina Bergendal, ställföreträdande chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must
 
14:25 Medierepresentanterna: Så här tycker vi
Linda Nordlund, ledarskribent Expressen
Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
Eva Burman, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren
 
14:45 Seminariet slut
 
Nedan är en bakgrundstext inför seminariet den 3 juli.

Inför seminariet

Fria och oberoende val och fri åsiktsbildning i samband med dem är själva grunden för demokratin. När rapporteringen de senaste åren har handlat om misstänkt utländsk inblandning i presidentvalet i USA 2016, folkomröstningen om Brexit samma år och påverkan vid de franska, tyska och nederländska valen är de ansvariga myndigheternas och regeringens utgångspunkt inför höstens svenska val att vi också här kan utsättas för påverkansoperationer.

”Att länder försöker påverka varandras interna angelägenheter genom offentliga uttalanden eller via debattartiklar i tidningar är en del av normala bilaterala relationer. Att däremot strategiskt söka efter sårbarheter hos ett annat land och genom dolda metoder inhämta och sprida information för att till exempel påverka den allmänna hållningen i en fråga som kan få konsekvenser för valprocessens integritet är förbjudet enligt folkrätten”, skriver Säpo i sin Årsbok för 2017 och det är i den kontexten som hotet om olaglig och otillbörlig påverkan mot det svenska valet ska ses.

I en debattartikel i mars i år pekade statsminister Stefan Löfven ut tre viktiga åtgärder för att skydda höstens val. För det första ska Säkerhetspolisen informera partierna om hur otillbörlig tillgång till informationssystem och dator- och nätverksoperationer kan möjliggöra spridandet av vilseledande information. För det andra har MSB en pågående dialog med medieföreträdare och sociala medier-företag. Något som uppmärksammades tidigare under våren när samarbetet med Facebook inför höstens val skapade rubriker. För det tredje ska alla partiledare ha bjudits in till att träffa Säpo för en gemensam genomgång av hotbilden. Hur har förberedelserna gått och vilka åtgärder har vidtagits för att valet ska kunna genomföras säkert? Hur samarbetar myndigheterna och hur ser bedömningen av hotet mot höstens val ut?

Det svenska valsystemet är svårt att manipulera därför att det är analogt, decentraliserat och manuellt, bedömer MSB och Säpo. Om däremot förtroendet för att valet kan genomföras påverkas är det i sig så allvarligt att det föranleder att särskilda åtgärder vidtas, så som nu sker. Den samlade bilden från de myndigheter som kontinuerligt följer de aktörer som kan tänkas vilja påverka den svenska befolkningen är att det pågår ständiga försök. Ofta pekas Ryssland ut även om Säpo ser en ökad aktivitet i alla de miljöer som de följer under ett valår. De våldsbejakande rörelserna på den politiska skalans ytterkanter och religiösa extremister har ofta det gemensamt att de vill se demokratin avskaffad.

Det nu aktuella fokuset på att skydda valet från otillbörlig påverkan ska också ses i en större kontext där hotet från påverkanskampanjer sedan försvarsbeslutet 2015 getts en större tyngd. Den nuvarande regeringen meddelade på Folk och Försvars rikskonferens 2018 att en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar ska tillsättas. Ännu har denna inte presenterats. Även Försvarsberedningen tar upp behovet av ett intensifierat arbete med skydd mot påverkan i sitt delbetänkande ”Motståndskraft” och konstaterar även att ingen myndighet har det författningsreglerade ansvaret för psykologiskt försvar. En del av uppgifterna från den tidigare Styrelsen för psykologiskt försvar övertogs dock av MSB när myndigheten bildades och i den av MSB nyligen publicerade rapporten Medborgarna och det psykologiska försvaret tas frågan om hur olika utgångspunkter har fått inrikta det psykologiska försvaret upp. T ex: ”att en del teorier om opinionspåverkan har i efterhand visat sig vara alltför förenklade. Under 1950-talet föreställde man sig att man kunde ”vaccinera” befolkningen för att göra den ”immun” mot fientlig propaganda.” Mycket av den offentliga kommunikationen, särskilt rörande hotet mot valet, handlar om att vaksamhet, medvetenhet och källkritik hos befolkningen är det viktigaste för att inte falla offer för en påverkansoperation. Samtidigt förväntas en aktör med vilja och förmåga att genomföra en påverkansoperation i dag ha tillgång till en bred uppsättning verktyg för att dolt och målmedvetet påverka debatten och opinioner i infekterade frågor på ett närmast kirurgiskt precist sätt. Försvarsberedningen säger i rapporten att flera myndigheter bedriver systematisk omvärldsbevakning för att upptäcka informationspåverkan, men få har rutiner för att bemöta sådan verksamhet enskilt eller samordnat. Vilken inriktning gäller när det nya psykologiska försvaret ska byggas upp och vilka strategier är egentligen verksamma när det gäller att bemöta informationspåverkan?

Kristoffer Alm Dahlin
Kommunikationsansvarig

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta matilda.karlsson@folkochforsvar.se,
0735322359.
Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Under årets Almedalsvecka har vi även tillsammans med vår medlemsorganisation Ung Media Sverige bevakat och rapporterat från seminarier som berör försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Ta del av sammanfattningarna här.

Almedalen 2019

Det finns inga händelser för detta år
Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...