Säkerhet i en ny tid
16
Feb
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Säkerhet i en ny tid

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Datum och tid; -

Det globala säkerhetsläget har genomgått grundläggande förändringar under de senaste åren. Förgivettagna sanningar och övergripande tilltro till status quo har ersatts av ett ökande antal väpnade konflikter samt en betydande återgång till ett internationellt samfund präglat av geopolitiska drivkrafter och dynamik. Ekonomiska, politiska och militära maktrelationer har förskjutits efter att allt fler stater blickar inåt, samtidigt som multilaterala institutioner passiviseras inför så väl isolationism som komplexiteten i dagens transnationella hot. Vi upplever ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte i vågorna av ett ökande antal globala utmaningar, vars egentliga omfattning och inverkan på politiken och mänskligheten i dagsläget är svårt att bedöma, men som likväl är formgivande för vår säkerhet i dag. Våra förutsättningar kräver reflektion över en förändrad hotbild och dess nationella och internationella konsekvenser, en insikt i morgondagens utmaningar utan att tappa blicken vid dagens behov samt utveckling av beprövade verktyg för att möta bristande förmågor. Så hur skapar vi säkerhet i en förändrad, nygammal och orolig värld?

Den globaliserade världen bryter ned gränsen mellan nationell och internationell säkerhet. Konflikter, politisk instabilitet samt social och ekonomisk utsatthet och orättvisa genererar konsekvenser långt bortom upplevda nationella gränsdragningar genom synliga och osynliga flöden. Det lokala möter det globala i dagens säkerhetspolitiska fält och samtidigt som flertalet utmaningar berör så väl individ och grupp som stat och samhälle står det internationella samfundet för första gången inför ett växande antal existentiella hot med direkt inverkan på själva mänskligheten. Kärnvapenspridning- och upprustning, antimikrobiell resistens hos människor och djur samt klimatförändringarnas omfattning och möjliga, tillika förväntade, implikationer på mänskligt liv kan komma att innebära inte endast mänskligt lidande och massförstörelse utan vårt faktiska upphörande.

I en tid av globala och existentiella hot krävs motsvarande lösningar, bortom en mer traditionell nationellt fokuserad säkerhetspolitik. Trots detta är de säkerhetspolitiska verktygen fortfarande övervägande nationellt betingade, särskilt när den politiska viljan tryter i internationella organisationer. FN:s oförmåga och inbyggda stelhet visar att det internationella samfundet ofta står handfallet inför starka nationella intressen och mer ortodoxa drivkrafter. Multilateralismens potential ansträngs vidare när tidigare ledande aktörer blickar inåt eller tacklas med interna schismer. Missnöjet växer med, och inom, flertalet internationella samarbeten och legitimiteten och handlingsförmågan hos mellan- och överstatliga sammanslutningar ifrågasätts till fördel för nationalism och isolationism. Den innovation i metoder för global och mänsklig säkerhet som krävs i tider av stagnation och orolighet hämmas således, på både individuell och statlig nivå.

I vårt direkta närområde blir det för EU:s del en ren nödvändighet att noga överväga framtiden för unionens säkerhets- och försvarspolitiska inriktning. Inom ramen för den pågående framtidsdiskussion efter Brexit skulle ett fördjupat samarbete i säkerhets- och försvarspolitiken sända en tydlig signal om samarbetets framtida art; om projektets yttre ramar, och om viljan till vidare integration. Samtidigt uppstod inte Brexit i ett socialt, ekonomiskt eller politiskt vakuum. Unionens demokratiska legitimitet, tillika dess effektivitet och dess trovärdighet som ett fredsprojekt, har varit ifrågasatt i varierande omfattning under längre tid. Men debatten är i dagsläget mer central för vår gemensamma säkerhet än någonsin. I ett sådant klimat kan förstorade ambitioner få svårt att få fotfäste och förankras hos gemene medborgare. EU:s interna och regionala förutsättningar lär få avgörande betydelse för trovärdigheten i de globala ambitionerna. Vad kan och bör EU egentligen vara och kan gemenskapen tillvarata de möjligheter som dagens stora trender erbjuder i kontrast till att vara en endast sporadiskt avvärjande aktör?

Svensk säkerhets- och försvarspolitik har de senaste decennierna genomgått snabba skiften, dock i någon form av cirkulär mening. Under omvälvande förändringar i säkerhetsläget har Sverige antagit en tydligt reaktiv roll och vid genomförandet av reformer har verkningarna av nya och nygamla utmaningar redan börjat kännas. Säkerhets- och försvarspolitiken präglas därtill av delvis skilda förståelser av säkerhet: en internationell och breddad ansats i utrikespolitiken; ett nationellt inriktat förhållningssätt i försvarspolitiken. För att kunna bemöta hoten i en orolig och föränderlig omvärld krävs såväl långsiktighet i den strategiska planeringen som beredskap inför oväntade förändringar och institutionella chocker. Vilken roll bör Sverige spela i en globaliserad och nu orolig värld? Hur uppnås samsyn inom våra primära säkerhetspolitiska arenor, och bör det göras?

Det globala trendernas inverkan på det lokala och vardagliga tydliggörs således i tider av oro och vi kan tydligt utläsa ett skifte genom en snabb överblick av Sveriges nationella, regionala och internationella politik. Hot är på agendan, tillika hur vi säkrar vår trygghet, i relation till dessa. Men samtidigt som upplevelsen av otrygghet och säkerhet växer, behöver vi bryta fokus vid de hot som uppstår till följd av den globala politikens och utvecklingens händelseförlopp. Risker, osäkerhet och hot skall och behöver hanteras, med nya likväl som beprövade verktyg och metoder. Men lösningen till dagens komplexa hotbilder återfinns även i de faktiska möjligheter dagens trender erbjuder, de förändrade förutsättningar vi möter och i nedbrytandet av sanningar baserade på en omvärld och global arena betingad av gårdagens ramverk. Vad innebär en förändrad värld egentligen för dagens och framtidens säkerhet? Hur nyttjar vi våra nya förutsättningar i syftet att säkerställa fred, frihet och demokrati och vems är ansvaret?

Försvars och Säkerhetsakademins första dag tar avstamp i den internationella säkerhetens förändrade förutsättningar och karaktär samt vår gemensamma förmåga att skapa fred och frihet, både lokalt och globalt.

Försvars och Säkerhetsakademin arrangeras av Folk och Försvar med stöd av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolan. Akademin samlar 20-talet unga engagerade från Folk och Försvars drygt 80 medlemsorganisationer och genomförs för sjätte gången 2018.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 8861.

En dag om säkerhetspolitikens förändrade förutsättningar.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Försvars- och Säkerhetsakademin 2019

En exklusiv utbildning för unga engagerade

OBS! Har du skickat in ansökan mellan 20/12 - 7/1 måste du skicka in ansökan igen p.g. tekniskt fel. 

Försvars och Säkerhetsakademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar, institutioner och verktyg och erbjuder inspirerande föreläsningar och praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer. Föreläsningar och lyssnande varvas med samtal och diskussion mellan deltagare och talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion och utbyte. 

I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Denna idé är grundläggande i Försvars och Säkerhetsakademin, som genom mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar skapar en bred och omfattande bild av den svenska säkerhetspolitiken. Kunskapen du erhåller från Försvars och Säkerhetsakademin ger dig på så sätt en varierad uppsättning analytiska verktyg och grundläggande förberedelse inför din framtid inom svensk och global säkerhet. 

Utöver kunskap och insikt skapar vår akademi förutsättningen att bygga och expandera ditt personliga nätverk tillsammans med dagens så väl som morgondagens säkerhetspolitiska etablissemang. Efter avslutad utbildning ingår du i ett aktivt nätverk av ledare och engagerade från det unga civilsamhället och det politiska livet, utifrån vilket du har möjligheten att bidra till den offentliga debatten och utveckla din karriär och framtid. 

Som deltagare och alumn från Försvars och Säkerhetsakademin utgör du en viktig del av Sveriges säkerhetspolitiska fält. Ditt perspektiv är viktigt för utvecklingen av svensk säkerhetspolitik och vi på Folk och Försvar ser fram mot ditt bidrag till vår verksamhet och till den försvars- och säkerhetspolitiska diskussionen.  

Format

Försvars och Säkerhetsakademin arrangeras i samarbete med Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och genomförs under fyra tillfällen mellan februari och maj. Samtliga utbildningstillfällen utgör heldagar och består av en blandning mellan föreläsningar, diskussioner och studiebesök. Samtliga tillfällen är obligatoriska och frånvaro kompenseras med inlämningsuppgift.

I anslutning till utbildningstillfällena arrangeras sociala evenemang i form av mottagning, middag och/eller mingel hos externa aktörer eller tillsammans med deltagargruppen. De sociala aktiviteterna arrangeras utanför ordinarie program och är ej obligatoriska.  

Som deltagare i FOSA åläggs du även en uppgift under tilldelat tema kopplat till ett av utbildningstillfällena. Inlämningen är obligatorisk för examinering från utbildningen.   

Kvalifikationer

Vi söker dig som är medlem i en av våra medlemsorganisationer, är mellan 18-30 år och som är intresserad av svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

Ansökan

Ansökan sker genom vårt ansökningsformulär med bifogat personligt brev och CV under utsatt ansökningsperiod.

Urval och antagning

Urvalet till Försvars och Säkerhetsakademin görs efter bedömning av dina bifogade meriter. Kriterier som särskild vikt läggs vid är:

  • Engagemang inom civilsamhälle eller politik.
  • Engagemang/intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
  • Utvecklat engagemang inom en eller flera av Folk och Försvars medlemsorganisationer. 

Urvalet av deltagare  från Ung Vänster, SSU, Grön Ungdom, LUF, CUF, MUF och KDU görs av respektive organisation. Som medlem i en av dessa organisationer måste du dock söka genom Folk och Försvars ansökningsformulär.

Kostnad

Deltagaravgiften uppgår till 1000 SEK* och betalas enskilt eller genom den sökandes medlemsorganisation.

*Resor inom Sverige, måltider samt kursmaterial ingår i utbildningskostnaden.

 

 

Ansökan

Ansökningen öppnar: 23 november 2018

Sista ansökningsdag: 18 januari 2019

Ansökningen sker genom att fylla i formuläret nedan.

Chanserna att antas till utbildningen ökar om du bifogar ett personligt brev samt ett CV. Vi är intresserade av varför du söker och dina tidigare engagemang och erfarenheter.

Referenser från medlemsorganisation i Folk och Försvar

Bifoga kontaktuppgifter till eventuell referens genom att fylla i dess uppgifter nedan.

Vänligen notera att du efter att ansökan skickats vidarebefordras till en bekräftelsesida.

Är du osäker om din ansökan nått oss, skicka gärna ett mejl till elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se

22
Feb

Demokrati och säkerhet

Lilla nygatan 14, Stockholm

22 Februari 2019, klockan 09:00 - 18:00

22
Mar

Militärt försvar i en komplex hotbild

Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm

22 Mars 2019, klockan 09:00 - 16:00

12
Apr

Beredd på kris

Fleminggatan 14, Stockholm

12 April 2019, klockan 09:00 - 18:00

24
May

Även krig har regler

Drottnings Kristinas väg 37, Stockholm

24 Maj 2019

Vänligen notera att samtliga utbildningstillfällen är obligatoriska.

* Notera även att datumen 12/4 samt 24/5 är preliminära.

Deltagare 2018

Vilma Björk
CUF

Arash Bolouri
UFS

Iman Djelloul
LSU

Linnea Gullholmer
Jusek

Josefine Helleday
SSU

Hamza Ibrahim
LSU

Hampus Jernkrook
MUF

Maja Johansson
Ung Vänster

Rasmus Karlsson
LUF

Wanja Kaufmann
Grön Ungdom

Sara Kristoffersson
Grön Ungdom

Klara Linder
SSU

Ludvig Lundgren
MUF

Tua Malmberg
EUP

Olof Persson
Ung Vänster

Gustaf Reinfeldt
FMSF

Soroush Rezai
LUF

Isac Riddarsparre
Centerstudenter

Fredrik Sjöstrand
CUF

Nawres Taki
KDU

Oscar Theblin
UFS

Isabelle Waldenvik
KDU

Agnes Åberg
SLK

Deltagare 2017

Henrik Almén
Scouterna

Alfred Askeljung
Centerstudenter

Aida Badeli
Grön Ungdom

Cecilia Baggesen-Gyllunger
Liberala ungdomsförbundet

Emma Blomdahl
Centerkvinnor

Pontus Båth
Moderata ungdomsförbundet

Disa Schrapkowska
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Asterix Ekerow Wittinghoff
Försvarsutbildarna

Samuel Dalevi
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Lisa Enquist
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Gustaf Fritz
Utrikespolitiska förbundet Sverige

Adam Garneij
Centerpartiets ungdomsförbund

Christopher Gustafsson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Mona Hagi
Grön Ungdom

Philip Hedberg Avelind
Utrikespolitiska förbundet Sverige

Tilly Laestander
Ung Vänster

Sebastian Larsson
Moderata ungdomsförbundet

Olivia Lövgren Ternman
Europeiska Ungdomsparlamentet

Rebecka Mc Neill
Ung Pirat

Erik Nilsson Nordahl
Centerpartiets ungdomsförbund

Lazo Sadik
Svenska Röda Korset

Hilda Silvergran
Svenska Lottakåren

Dan-Aria Sucuri
Liberala ungdomsförbundet

Dina Viksten Abrahamson
Ung Vänster

 

Deltagare 2016

Thorgny Arwidson
Grön Ungdom

Noura Berrouba
LSU

Aleksandra Boscanin
Moderata Ungdomsförbundet

Christoffer Eldengrip
Ung Pirat

Samuel Guron
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Amalia Holm Bjelke
Liberala Ungdomsförbundet

Linn Hultqvist
Svenska FN-förbundet

Linnea Hylén
Centerpartiets ungdomsförbund

Eric Lundvall
Centerpartiets ungdomsförbud

Henrik Malmrot
Ung Vänster

Malin Melbi
Moderata Ungdomsförbundet

Simona Mohamsson
Liberala Ungdomsförbundet

Elin Morén
Ung Vänster

Cecilia Nelson
Svenska FN-förbundet

Axel Nordenstam
Utrikespolitiska Förbundet Sverige

Linnea Nyberg
Svenska kyrkan

Godwyll Osei-Amoako
Fackförbundet ST

Anton Roos
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Anna Sandström
Centerstudenter

Tajma Sisic
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Imse Spragg Nilsson
LSU

Viktor Sundman
Utrikespolitiska Förbundet Sverige

Nike Örbrink
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

 

Deltagare 2015

Alexander Ruckemann
Svenska Atlantkommittén

Alma Handzar
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Alvina Nellmer
Svenska FN-förbundet

Amanda Wollstad
Fria Moderata Studentförbundet

Bim Eriksson
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Daniel Simmons
Utrikespolitiska Förbundet

David Sikström
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Ella Coogan
Ung Vänster

Erik Einarsson
Ung Pirat

Fabian Rosdalen
Ung Pirat

Hanna Cederin
Ung Vänster

Jennifer Unelius
Svenska FN-förbundet

Kristin Öser
SACO Studentråd

Lumnije Mehmeti
Rädda Barnen

Malin Rimmö
Liberala ungdomsförbundet

Marcus Nilsen
Liberala ungdomsförbundet

Noria Manouchi
Moderata ungdomsförbundet

Rana Ali Mohammad
Svenska Lottakåren

Robert Steffens
Centerpartiets Ungdomsförbund

Rosaline Marbinah
Sveriges Ungdomsorganisationer

Sarah Ullmark
Moderata ungdomsförbundet

Sophia Wallin
Utrikespolitiska Förbundet

Thomas Bjällstrand
Svenska Atlantkommittén

Tobias Löfgren
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

 

Deltagare 2014

Andreas Weiborn
Civilförsvarsförbundet

Bawar Ismail
Liberala Ungdomsförbundet

Christoffer Karlsson
Liberala Ungdomsförbundet

Daniel Bartenius
Centerpartiets Ungdomsförbund

David Midhage
Ung Pirat

Elin Andersson
Ung Pirat

Ewelina Andersson
Moderata Ungdomsförbundet

Henrik Petersen
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Jennifer Bertilsson
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Joanna Blossner
Sveriges Ungdomsorganisationer

Johanna Granbom
Ung Vänster

Johanna Kvist
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Kristin Olofsson
Ung Vänster

Kristoffer Alm
Försvarsutbildarna

Leo Pierini
Centerpartiets Ungdomsförbund

Marcus Meyer
Civilförsvarsförbundet

Paulina Nybratt Sandin
Sveriges Ungdomsorganisationer

Pontus Lundqvist
Utrikespolitiska Förbundet

Sandra Ehne
Scouterna

Tony Gunnarsson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Tove Vikström
Svenska FN-förbundet

Zebulon Carlander
MUF

Deltagare 2013

Anna Gustbée
Moderata Ungdomsförbundet

Banar Reza
Svenska Lottakåren

Blerta Hoti
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet

Carl-Johan Schiller
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Fredrik Lundgren
Svensk Soldat

Gustaf Göthberg
Moderata Ungdomsförbundet

Gustav Nipe
Ung Pirat

Tobias Gillberg
Centerpartiets Ungdomsförbund

Isabell Mixter
Ung Vänster

Jehna Al-Moushahidi
Sveriges Ungdomsorganisationer

Joakim Rönnbäck
Liberala Ungdomsförbundet

Johannes Danielsson
Saco Studentråd

Linda Nordlund
Liberala Ungdomsförbundet

Mattias Kristenson
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet

Mikael Holm
Ung Pirat

Per Jonas Partapuoli
Sveriges Ungdomsorganisationer

Pernilla Bergström
Svenska FN-Förbundet

Sona Rashid
Sveriges Ungdomsorganisationer

Stefan Lindborg
Ung Vänster

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...